Tectronik s.r.o.


JazykyFacility management

V rámci Facility managementu řešíme pasport majetku, HelpDesk se sofistikovaným Work Flow, evidenci opakujících se činností, vazbu na náklady a rozpočet, inventarizaci majetku, evidenci kontaktů atd.


V rámci Facility managementu nabízíme celou řadu modulů, které jsou vzájemně propojeny a tvoří tak jeden celek. Tyto moduly je možné používat i samostatně a systém tak rozšiřovat postupně.

Pasport

Modul Pasport je určen k evidování a sledování údajů o nemovitostech, jejich konstrukčních částech, plochách, infrastruktuře, technologických zařízeních a rozvodech. Umožňuje třídit a vyhledávat informace na základě atributů, obsahuje výkresovou a jinou dokumentaci a je propojen s dalšími moduly v systému, jako jsou požadavky, periodické požadavky, majetek atd. Modul pasport ovšem není omezen pouze na tuto evidenci. Vzhledem k možnosti definice tzv. schémat (polohové, technologické, organizační, dokumentové, atd.) je možné evidovat a sledovat kromě nemovitostí či technologických zařízení také organizační strukturu v rámci organizace, vést dokumentovou evidenci atd. To vše je umožněno velkou variabilitou v nastavení pasportu.

HelpDesk (požadavkový systém)

Je určen k centrálnímu nahlašování, evidenci stavů a vyhodnocování požadav¬ků na údržbu, hávárie, nákupy, servis, stavební práce, úklidy, materiál, služby a jiné. Tento modul je vždy nastaven pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Požadavky se dělí podle jejich typů a ke každému takovémuto typu požadavku je možné nastavit vlastní sloupce, formuláře, pracovní tok a tiskové sestavy. K požadavkům je možné přistupovat z desktopové, webové i mobilní aplikace a zpřístupnit je tak snadno všem uživatelům a prakticky odkudkoliv. Zejména s využitím mobilní aplikace v telefonu či tabletu je možné prohlížet, editovat či pořizovat požadavky přímo z místa jejich zjištění, informace doplnit GPS polohou, fotografiemi a tyto informace okamžitě odeslat do systému, kde je s nimi možné dále pracovat. Už nikdy se Vám nestane, že byste na něco zapomněli nebo vznikla časová prodleva mezi zjištěním skutečnosti a jejím zaevidováním!

Opakované činnosti

Oproti běžným požadavkům obsahují periodické požadavky navíc informaci o periodicitě jejich opakování v čase. Jedná se tedy o typ požadavků, které jsou vhodné převážně pro sledování a evidenci specifických činností jako jsou:

 • revize
 • technické prohlídky
 • kontroly
 • opakované údržby
 • školení
 • a další činnosti

Tyto činnosti jsou přehledně rozděleny do jednotlivých kategorií a systém automaticky kontroluje čas jejich plánované realizace. Uživatelé poté vidí barevné označení jednotlivých požadavků podle toho, kdy mají být realizovány. Stejným způsobem je možné např. zvýraznit požadavky, u kterých má revizní technik již neplatný certifikát nebo byly v rámci kontroly či revize zjištěny nějaké nedostatky. Systém dokáže automaticky generovat další záznamy na základě periody opakování a to jak jednotlivě, tak hromadně. Veškeré záznamy jsou opět v jednoduchém tabulkovém přehledu s možnostmi seskupování, filtrace, řazení, součtů a exportu do aplikace Microsoft Excel.

 • evidence periodických činností
 • rozdělení do jednotlivých kategorií
 • vizuální upozorňování na blížící se termíny realizací a další důležité informace
 • automatické generování dalších záznamů připojování fotografií
 • dokumentace (revizní zprávy, protokoly, faktury)
 • sledování financí a propojení s rozpočtem
 • tvorba plánů činností

Rozpočet

Rozpočet je modul, ve kterém je možné nadefinovat rozpočtové kategorie a rozpočtové účty, se kterými je poté možné v systému pracovat a sledovat tak čerpání rozpočtu za vybraná období.

Majetek

Modul majetek obsahuje kompletní přehled o majetku zákazníka. Majetek je možné evidovat v systému samostatně, načítat jej z ekonomického systému nebo zvolit kombinaci obou variant. Oproti ekonomickému systému je v tomto modulu podstatně více možností na evidenci informací týkajících se správy majetku. Jedná se tedy o vhodné doplnění ekonomického systému včetně evidence majetku, který ekonomický systém neeviduje, ale je v majetku zákazníka. Majetek je úzce spojen s modulem Pasport, pomocí něhož se určuje přesné umístění majetku a je poté velmi snadné zobrazit majetek, který se nachází v určitém objektu (např. místnosti).

Inventarizace

Modul Inventarizace slouží fyzickému provedení inventury na základě čárových kódů a doplňuje tak modul Majetek. Inventarizace se provádí pomocí čtečky čárových kódů se systémem Windows Mobile.

Kontakty

Veškeré kontakty jsou v tomto modulu přehledně evidovány a je možné je jednoduše řadit, filtrovat a vyhledávat. Jednotlivé kontakty jsou rozděleny na osoby a organizace, přičemž:

 • do organizace může patřit jedna a více osob
 • jedna osoba může být přiřazena více organizacím
 • osoba i organizace může být vedena samostatně

U jednotlivých kontaktů je možné evidovat informace, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy, IČ a DIČ, popis a poznámky, dokumenty, fotografie, podpis, atd.


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo