Tectronik s.r.o.


JazykyPozemní komunikace

Pasportizace prvků silniční sítě, evidence závad na silniční síti, provádění prohlídek silniční sítě, evidence a kontroly záruk, atd. Veškeré informace je možné odesílat přímo z místa zjištění.


Jedná se o řešení především pro správce komunikací, které umožní využití mobilních aplikací pro pořizování dat přímo v terénu. Díky odeslání GPS polohy, pořízení fotografií a zatřídění pořizované informace odchází do systému plnohodnotná a vševypovídající informace.

Pasport

Modul Pasport je určen k evidování a sledování údajů o objektech na silniční síti, konstrukčních částech, plochách, infrastruktuře, rozvodech atd. Umožňuje třídit a vyhledávat informace na základě atributů, obsahuje výkresovou a jinou dokumentaci, a je propojen s dalšími moduly v systému, jako jsou požadavky, periodické požadavky, majetek atd. Modul pasport ovšem není omezen pouze na tuto evidenci. Vzhledem k možnosti definice tzv. schémat (polohové, technologické, organizační, dokumentové, atd.) je možné evidovat a sledovat kromě nemovitostí či technologických zařízení také organizační strukturu v rámci organizace, vést dokumentovou evidenci atd. To vše je umožněno velkou variabilitou v nastavení pasportu.

Závady

Tento modul je primárně určen k centrálnímu nahlašování, evidenci stavů a vyhodnocování závad na silniční síti a je vždy nastaven pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Závady se dělí podle jejich typů a ke každému takovémuto typu závady je možné nastavit vlastní sloupce, formuláře, pracovní toky a tiskové sestavy. Kromě závad je možné pomocí tohoto modulu evidovat i např. přenosné dopravní značky, suché stromy atd. K závadám je možné přistupovat z desktopové, webové i mobilní aplikace a zpřístupnit je tak snadno všem uživatelům a prakticky odkudkoliv. Zejména s využitím mobilní aplikace v telefonu či tabletu je možné prohlížet, editovat či pořizovat závady přímo z místa jejich zjištění, informace doplnit GPS polohou, fotografiemi a tyto informace okamžitě odeslat do systému, kde je s nimi možné dále pracovat. Už nikdy se Vám nestane, že byste na něco zapomněli nebo vznikla časová prodleva mezi zjištěním skutečnosti a jejím zaevidováním!

Prohlídky

Jedná se o evidenci provedených prohlídek na silniční síti včetně reportů z důvodu výkaznictví.

Záruky

V tomto modulu se evidují záruky na prvcích silniční sítě, díky čemuž dochází následně k upozorňování na platnou záruku v místě, kde byla nalezena nějaká závada.

Mapy

Samozřejmostí je i mapová komponenta, pomocí které se zobrazují závady, prvky silniční sítě atd. v mapě.


Contact information

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Contact us

Cooperation or partnership

We are open to new opportunities and are happy to establish cooperation within any other area that could use our solutions. Do not hesitate to contact us regarding the meeting where we can duscuss possible cooperation and its further conditions.


Contact information

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo